De beste kwaliteit tegen de laagste prijs!

Klachten, retouren en garantie.

Klachten, retouren en garantie.

 

Onderwerpen

Voor klachten en/of garantieclaims geldt dat alvorens goederen retour worden gezonden, eerst contact met onze service afdeling moet worden opgenomen. Onaangekondigde pakketten, of pakketten zonder de juiste nummers leesbaar op de buitenzijde van het pakket, worden hoe dan ook geweigerd.

 

terug naar pagina klantenservice


Klachten over onze produkten of dienstverlening.


 

Wij doen ons uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Heeft u onverhoopt toch een klacht, schade of defect, dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar service@haardmaterialen.nl. Omschrijf de klacht nauwkeurig en vermeld duidelijk om welk(e) artikel(en) het gaat. Vermeld eveneens het ordernummer en uw naam- en adresgegevens, alsmede een telefoonnummer. Wij zullen daarna de ontvangst van uw klacht per mail bevestigen. Wij zullen uw klacht uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst behandelen, waarna u wederom per mail bericht van ons ontvangt.U mag voor hulp of verdere instructies natuurlijk ook gewoon eerst telefonisch contact met ons opnemen.

 

Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk.

Wij proberen gemelde klachten altijd binnen de afgesproken termijn naar tevredenheid af te handelen. Wij wijzen u erop dat wij aangesloten zijn bij de Stichting Webshop Keurmerk. De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels dienen aan een flink aantal voorwaarden te voldoen. Stichting Webshop Keurmerk controleert de aangesloten webwinkels en bemiddelt bij eventuele geschillen. Zie hiervoor de website van de stichting; http://www.keurmerk.info of mailt u naar info@keurmerk.info. De voorwaarden staan eveneens beschreven in onze leveringsvoorwaarden.

 

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd, en deze voldoende gelegenheid heeft gegeven de klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen.


terug naar boven

Klachten of schade tijdens verzending of bij aflevering.


 

Goederen worden door verschillende pakketdiensten en transporteurs voor ons afgeleverd. Het kan daarbij voorkomen dat tijdens het vervoer of bij de aflevering schade aan de pakketten is ontstaan.

 

Zichtbare schade aan de pakketten en/of goederen:

Laat, alvorens voor goede ontvangst uw handtekening te zetten, een notitie aanbrengen op de pakbon of in het systeem door de betreffende koerier of transporteur. Zorg dat u zo mogelijk ook een kopie van deze opmerking op uw eigen pakbon ontvangt, voorzien van een paraaf. Alleen dan kunnen wij pakketschade claimen bij onze transporteurs. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, deze schade ook binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk op service@haardmaterialen.nl. Alleen met deze hulp van uw zijde zijn wij in staat de schade op de juiste wijze te claimen bij de betreffende transporteur.

 

Onzichtbare schade aan de pakketten en/of goederen:

Mocht er zich na het openmaken van de pakketten schade aan de goederen openbaren, verzoeken wij u dit per omgaande aan ons door te geven. Controleer daarom na ontvangst s.v.p. zo spoedig mogelijk de volledige zending op eventuele gebreken! Hoe eerder wij schade bij de transporteur kunnen melden, des te eenvoudiger en snellen kan e.e.a. dan worden vervangen en afgehandeld. Alleen met deze hulp van uw zijde zijn wij in staat de schade op de juiste wijze te claimen bij de betreffende transporteur.

 

E.e.a. conform de voorwaarden in de Algemene Vervoerscondities 1983 (AVC 1983), zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam en Rotterdam. Voor buitenlandse verzendingen zijn de CMR bepalingen (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) van toepassing.


terug naar boven

Garantie op onze produkten.


 

Minimaal 1 jaar garantie op uw aankoop, dus dat koopt vertrouwd!

Haardmaterialen.nl verkoopt enkel producten van goede kwaliteit. Net als onze fabrikanten en toeleveranciers staan wij voor de volle 100% achter onze producten, en daarom kunnen we u ook met een gerust hart de volledige fabrieksgarantie geven op constructie en/of materiaalfouten. Omdat wij producten betrekken van diverse groothandelaren en fabrikanten, verschillen de garantietermijnen veelal per productgroep en per fabrikant, en kunnen in uitzonderlijke gevallen oplopen tot wel 10 jaar!

 

Bij normale behandeling, gebruik en onderhoud geldt een minimale garantietermijn van 1 jaar op materiaal- en constructiefouten. Eventueel langere garantietermijnen staan op onze website aangeven of in de documentatie die bij uw bestelling wordt geleverd.

 

Op onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. Dit geldt eveneens voor de verbruiksmaterialen. Hierbij valt onder andere te denken aan; glasvezelkoord (in o.a. kacheldeuren en sealings), stookstenen van kachels en inbouwhaarden (vermiculite of chamotte), glaswerk in kacheldeuren en verbruiksmaterialen (aanmaakblokjes, briketten etc.).

 

Voorwaarden:

De genoemde garanties gelden uitsluitend voor de eerste eigenaar. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de eigenaar de factuur van haardmaterialen.nl te kunnen overleggen. Garantie op voornoemde punten vallen ter beoordeling van de fabrikant. De fabrikant beoordeelt of de garantie verleend wordt of niet. Eventuele montage / demontage en vervoerskosten naar ons bedrijf, komen voor rekening van de eigenaar. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Haardmaterialen.nl niet aansprakelijk is voor het zoek raken van retourgestuurde producten. Garantie wordt niet verleend indien er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik en/of onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud. Schade als gevolg van onjuist aangesloten toestellen en/of rookkanalen, valt vanzelfsprekend ook buiten de garantie.

 

Belangrijk:

Het is belangrijk om tijdig, afhankelijk van uw situatie en stookgedrag, uw rookkanaal te (laten) vegen. Bewaar eventuele facturen van uw schoorsteenveger, ook als bewijsmateriaal bij een eventuele schoorsteenbrand. Klachten / gebreken voortvloeiend uit het nalaten van dit, of ander noodzakelijk onderhoud kunnen gevolgen hebben voor het aanspraak maken op garantie. Haardmaterialen.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst van de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantie wordt uitsluitend door of via Haardmaterialen.nl afgehandeld.

 

Wat te doen bij een garantiegeval?

Uw aanvraag voor garantie kunt u sturen naar service@haardmaterialen.nl. Vermeld duidelijk uw ordernummer, naam, adres en telefoonnummer. Geef aan wat defect is met een duidelijke klachtomschrijving en eventueel voorzien van digitale foto's. Ook dient u een kopie van de orderfactuur met de garantieaanvraag mee te zenden. Wij zullen daarna de ontvangst van uw garantieclaim per mail bevestigen.

 

Wanneer na uw melding wordt besloten dat een klacht aan de fabrikant voorgelegd moet worden, dienen wij een serviceaanvraag voor u in bij de desbetreffende fabrikant. Wij zullen er daarbij alles aan doen de klacht of claim zo spoedig mogelijk te laten oplossen. 

 

Opmerking:

Wanneer tijdens een servicebezoek blijkt dat de storing veroorzaakt wordt door een ondeugdelijke installatie worden de kosten voor het servicebezoek door ons of door de fabrikant aan de klant doorberekend.

 


terug naar boven

Retourneren van onze producten.


 

Retourzendingen vallen tot het moment van ontvangst niet onder de verantwoordelijkheid van Haardmaterialen.nl. Zorgt u daarom altijd voor een deugdelijke verpakking, en bewaart u de pakketzegel of afgiftebon goed. Alleen dan kan een schade of vermissing worden geclaimd bij de betreffende pakketdienst.

 

Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst (de "afkoelingsperiode"):

Bij de aankoop van producten bij Haardmaterialen.nl heeft u als consument volgens de wet kopen op afstand de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (kalender)dagen. Door onze verbintenis aan de Stichting Webshop Keurmerk, is deze "afkoelingstermijn" verlengd tot 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door, of namens u.

 

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Dit houdt in dat u het product mag uitpakken en testen. Producten die beschadigd zijn of sporen van werkelijk gebruik vertonen, kunnen vanzelfsprekend niet meer retour worden genomen.

 

Indien u van deze methode gebruik wenst te maken, dient u alvorens te verzenden eerst schriftelijk contact op te nemen met onze serviceafdeling op service@haardmaterialen.nl. Vervolgens kunt u het onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verpakking en toebehoren aan Haardmaterialen.nl retourneren. Exacte instructies, alsmede de juiste adresgegevens, ontvangt u per mail van onze serviceafdeling, na aanmelding van uw retourzending. Bij eventuele schade en/of ontbrekende onderdelen van het geretourneerde product kan Haardmaterialen.nl (een deel van) het aankoopbedrag inhouden. Zodra Haardmaterialen.nl het product in goede orde heeft ontvangen zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst op uw rekening worden teruggestort. Retourzendingen zijn tot het moment van ontvangst op ons bedrijf voor risico van de koper. Dit houdt in dat Haardmaterialen.nl niet aansprakelijk is voor het zoekraken van retourgestuurde producten.

 

Het is niet mogelijk om tijdens of na productie van producten die voor u op maat worden gemaakt gebruik te maken van uw retourrecht of herroepingsrecht. Hieronder vallen o.a. de op maat gemaakte rookkappen, vonkenschermen, gordijnen, glasplaten en flexibele RVS rookkanalen. Voor speciaal gemaakte artikelen trachten wij altijd op de orderbevestiging te vermelden dat deze goederen niet retour genomen kunnen worden.

 

Retourneren na de afkoelingsperiode:

In sommige gevallen is het, afhankelijk van de retour te zenden producten, ook mogelijk na de afkoelingsperiode artikelen retour te zenden. Dit kan uitsluitend na overleg met, en na goedkeuring door onze serviceafdeling op service@haardmaterialen.nl. In dit geval wordt van de retour te zenden artikelen 15% van de aankoopwaarde als retourkosten berekend, met een minimum van €15,= exclusief BTW. Artikelen die langer dan 28 dagen in uw bezit zijn, worden niet meer retour genomen.

 

Indien u van deze methode gebruik wenst te maken, dient u alvorens te verzenden eerst schriftelijk contact op te nemen met onze serviceafdeling op service@haardmaterialen.nl. Vervolgens kunt u het onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren uitsluitend in de originele verpakking en toebehoren aan Haardmaterialen.nl retourneren. Exacte instructies, alsmede de juiste adresgegevens, ontvangt u per mail van onze serviceafdeling, na aanmelding van uw retourzending. Bij eventuele schade en/of ontbrekende onderdelen van het geretourneerde product kan Haardmaterialen.nl (een deel van) het aankoopbedrag inhouden. Zodra Haardmaterialen.nl het product in goede orde heeft ontvangen zal het aankoopbedrag, verminderd met de retourkosten, binnen 30 dagen na ontvangst op uw rekening worden teruggestort, excl. verzendkosten. Retourzendingen zijn tot het moment van ontvangst op ons bedrijf voor risico van de koper. Dit houdt in dat Haardmaterialen.nl niet aansprakelijk is voor het zoekraken van retourgestuurde producten.

 

Retourneren in verband met een garantieclaim:

Indien u in verband met een garantieclaim goederen retour wilt zenden, dient u eerst een garantieclaim in te dienen bij onze service afdeling. Vervolgens kunt u het betreffende product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verpakking en toebehoren aan Haardmaterialen.nl retourneren. Exacte instructies, alsmede de juiste adresgegevens, ontvangt u per mail van onze serviceafdeling, na aanmelding van uw garantieclaim. Retourzendingen zijn tot het moment van ontvangst op ons bedrijf voor risico van de koper. Dit houdt in dat Haardmaterialen.nl niet aansprakelijk is voor het zoekraken van retourgestuurde producten.


terug naar boven

Login Here

Dont Have an account? Create one, It’s Simple and free.

 
 
  • E-mailadres
  • Wachtwoord
  •